МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2008 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хот ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ НЭГДГЭЭР Б ЛЭГ

Энэ хуулийн 4.2-д заасан техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно: Д/д. Онцгой албан татвар …

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

Энэ хуулийн 4.1-д заасан бараанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно: Д/д. Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл. …

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

/Энэ хэсгийн 7 дахь заалтыг 2012 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ /Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ /Энэ хэсгийн 2, 4 дэх заалтыг 2016 оны 2 …

I ХЭСЭГ

48.5.2.гаалийн баталгаат агуулах, татваргүй барааны дэлгүүр, чөлөөт бүсийн горимд байршуулсан барааг гаалийн баталгаат өөр агуулах, татваргүй барааны дэлгүүр, чөлөөт бүс рүү шилжүүлэхээр гаалийн байгууллага хооронд.

Learning Material-Trade Facilitation

3) Цар тахал болон хямралын үед худалдааг хөнгөвчлөх тухай (НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын тайлан) a) Энэхүү тайлан нь 2020 оны 7 дугаар сард хийгдсэн бөгөөд тус тайланд гишүүн

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

5 дугаар зйл. Албан татвар т 'л 'гч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий аж ахуйн нэгж нь албан татвар төлөгч байна. байрладаг, байрладаггүй албан татвар төлөгч гэж ангилна.

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдлуулах биет нэгж 1. Бүх төрлийн согдууруулах ундаа 1 литр 2. Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи 100 ширхэг 3.

Энэ хуулийн 4.2-д заасан техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно: Д/д. Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл ...

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН

Эрх зүйн эх сурвалж: · "Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем" - ийн тухай Олон Улсын конвенци 1983 он,· Монгол Улсын Гаалийн тухай хууль 2008 он · Монгол Улсын Гаалийн тариф, татварын тухай хууль 2008 он

Хэвлэх албан татвар төлөгч байна. нөхцөлийг хангасан гадаадын хуулийн этгээд хамаарна: 5.4.1.хувьцаа эзэмшиг ч, эсхүл өөрийн төлө өллөөрөө дамж уулан хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргээ шууд бол он шууд бусаар хэрэгжүүлд ...

Гаалийн татвар, тариф

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн "4.2.Импортын барааны гаалийн тарифыг ердийн, нэн тааламжтай, хөнгөлөлттэй тариф гэж …

Бүрдүүлэлт хийх горимын код Өмнөх бүрдүүлэлтийн горимын код 1 Хилийн чанадад бүрмөсөн гаргасан монголын барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах 600 100,101,110, 120 2

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

төлөгчийн буюу худалдаа эрхлэгч, худалдан авагч албан татвар суутган төлөгчийн нэр, хаяг, татвар төлөгчийн дугаар, худалдаа хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, код, тоо хэмжээ, үнэ,